වටකුරු තිරය

  • Round Vibrating Screen

    වටකුරු කම්පන තිරය

    කම්පන තිරය යනු පරස්පර කම්පනය සහ වැඩ මගින් නිපදවන කම්පන උද්දීපනය භාවිතා කිරීමයි. කම්පනකාරකයේ ඉහළ භ්‍රමණ බර තිරයේ පෘෂ් plane ය තල සයික්ලොට්‍රෝන් කම්පනය ඇති කරන අතර පහළ භ්‍රමණ බර නිසා තිරයේ පෘෂ් con ය කේතුකාකාර භ්‍රමණ කම්පනය ඇති කරයි, සහ ඒකාබද්ධ බලපෑම මඟින් තිරයේ මතුපිට සංයුක්ත භ්‍රමණ කම්පනය ඇති කරයි. එහි කම්පන ගමන් පථය සංකීර්ණ අවකාශීය වක්‍රයකි.